Informace ze schůzky MŠ 19.3.2019

V úterý 19. 3. 2019 se v mateřské škole konala informační schůzka pro rodiče, která se týkala nového zabezpečovacího systému. Rodičům byly předány tyto informace:

Celý areál MŠ se uzavírá. Nepovolané osoby se nesmí v době provozu MŠ na pozemku vyskytovat. Rodiče ke vstupu do MŠ použijí své čipy. Rodiče byli opět upozorněni na to, že nesmí v žádném případě pouštět na jejich čip do areálu cizí ani známé osoby, z důvodu bezpečnosti všech dětí! Čipové terminály jsou již dva. Nový byl nainstalován u branky. Každý čip má své číslo. Pokud čip rodiče ztratí nebo jim bude odcizen, okamžitě nahlásí tuto skutečnost zaměstnancům MŠ. Čip bude ze systému vymazán, aby se zamezilo jeho zneužití. Dále byli rodiče informováni o tom, že funkce čipu je časově omezená. Časy, kdy čip funguje, mohou rodiče najít ve školním řádu nebo na nástěnkách v MŠ. Čip bude funkční v tyto časy:

  • 6:30 – 8:00 - v době příchodu dětí do MŠ
  • 12:15 – 12:30 – v době vyzvedávání dětí po obědě
  • 15:00 – 16:30 – v době odpoledního vyzvedávání dětí

V době velkých prázdnin, kdy bude MŠ uzavřena, budou čipy deaktivovány.

Dále byli rodiče upozorněni, že je přísný zákaz parkování před branou MŠ, a to po celou dobu provozu MŠ. Tento zákaz je vydán z důvodu bezpečnostních opatření například v případě požáru, aby složky záchranného integrovaného systému měly volný přístup do areálu MŠ.  Zákonní zástupci dětí byli též poučeni o postizích, které budou následovat po opakovaném porušení tohoto zákazu. Nejprve dostanou slovní napomenutí, a pokud se situace bude opakovat, bude přivolána policie České republiky.

Dále byli rodiče požádáni o spolupráci. V případě zjištění problému se zabezpečením nahlásit tento problém zaměstnancům MŠ.

Zákonní zástupci svým podpisem potvrdili, že byli seznámeni se všemi těmito informacemi.

V případě nepřítomnosti na schůzce byli dodatečně poučeni.