Školní řád – změna od 2. 9. 2019

Od 2. 9. 2019 dochází k následujícím změnám ve školním řádu.

Vybrané body školního řádu, kde došlo ke změně, úpravě či doplnění

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a jeho chování

- volit a být voleni do školské rady

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž

   jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

- na informace a poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení pro jejich děti

  v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

- má právo vyjadřovat se ke zpracování osobních údajů svých a svého dítěte.

 

1.7 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

Škola přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k žákům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem
6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění změny kontaktujte vedení školy.

 

2.1 Příchod žáků do školy, příprava na vyučování, odchod ze třídy a školy

Na oběd odchází první skupina ve 12.20 hodin, druhá skupina ve 12.45 hodin, třetí skupina ve 13.00 hodin. Dozor nad žáky ve školní jídelně je vyvěšen na viditelném místě v jídelně.

 

2.3. Nepřítomnost žáka ve vyučování

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předkládá žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, oznámí zákonný zástupce žáka tuto informaci třídnímu učiteli do 8.00 hodin prvního dne nepředvídatelné nepřítomnosti. Zákonný zástupce má povinnost doložit do tří dnů důvod jeho nepřítomnosti. Omluvenku předkládá žák třídní učitelce zapsanou v žákovské knížce nebo v deníčku. Z vyučování uvolňuje na určité hodiny, nejdéle na tři dny třídní učitelka. Na delší dobu než 3 dny uvolňuje z vyučování pouze ve výjimečných případech (např. ze zdravotních důvodů – doložené vyjádřením dětského lékaře, např. v případě závažné rodinné situace) ředitel školy – na podkladě písemné žádosti. Za závažnou rodinnou situaci není považována rodinná dovolená mimo termín řádného volna či prázdnin.  Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování sám, je uvolněn pouze na základě písemného oznámení zákonného zástupce.