Informace ke stravování v ZŠ pro školní rok 2018 – 2019

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., 107/2008 Sb. a vyhláškou 463/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování pro řádně přihlášené děti MŠ Telnice za úplatu.

Způsob placení je zálohový, tudíž je třeba, aby převod finančních prostředků proběhl do 20. kalendářního dne předchozího měsíce (např. v srpnu na září). Toto datum je nutné dodržovat vzhledem k výpisu z účtu, který uzavírá banka k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky budou školní jídelnou vyúčtovány 1 x ročně, a to ke dni 31. 8. 2019, a poté vráceny na účet plátce. Odhlášení obědů řádně zaznamenává vedoucí jídelny do měsíčních výkazů.

 

V případě náhlého onemocnění dítěte má zákonný zástupce nárok vyzvednout si stravu do jídlonosičů pouze první den nemoci. Na další dny je rodič povinen stravu odhlásit! Omluva dítěte u třídní učitelky není odhlášením obědů! Pokud nebude oběd odhlášen, bude účtována plná cena oběda 51,- Kč.

Každý přihlášený strávník má přidělen vlastní variabilní symbol. Je nutné posílat platby s tímto variabilním symbolem!

 

Odhlášení obědů:

 

Platba za obědy:

Trvalý příkaz zadávejte od srpna 2018 do května 2019, se splatností k 20. dni v měsíci.

Bankovní spojení:                   Komerční banka, číslo účtu 115-4874310227/0100

Variabilní symbol:       Nutno uvést identifikační číslo žáka, které má přiděleno.

 

Výše měsíční zálohy na obědy podle věku žáka:

7 – 10 let:  400,-Kč, tj. jeden oběd 20,- Kč (strávníci, kteří dovrší  7 - 10 let v době od 1. 9. do 31. 8.)

11 – 14 let: 460,- Kč, tj. jeden oběd 23,- Kč (strávníci, kteří dovrší 11 - 14 let v době od 1. 9. do 31. 8.)

 

Nařízením Vyhlášky 107/2005 Sb. ze dne 25. 02. 2005 jsou žáci zařazováni do kategorií podle věku. Měřítkem je školní rok od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Pokud žák dosáhne v průběhu daného školního roku vyšší kategorie, je v této kategorii zařazen již od 1. září.

Stravné na měsíc září je třeba uhradit do 20. srpna 2018.

Alena Florianová - vedoucí školní jídelny

 

Soubor .pdf, .doc nebo .txt: