Zápis do 1. třídy ZŠ

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ Telnice na školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. třídy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín a místo zápisu:

 • pondělí 24. dubna 2017 od 14. do 17.30 hod. v budově ZŠ Telnice – 1. patro.
 • Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 se vztahuje na děti narozené
  od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
  K zápisu se dostaví také děti, kterým byl při zápisu v roce 2016 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 • Zapsány mohou být i děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 při předložení doporučení
  z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), případně děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2012 při předložení doporučení PPP a odborného lékaře. Podmínkou je také přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte a podání písemné žádosti zákonného zástupce.
 • Náhradní termín zápisu bude vyhlášen podle potřeby pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci k zápisu dostavit ve stanovený den a svoji nepřítomnost řádně omluví na tel.: 544 224 360 nebo 602 500 749.

 

Potřebné dokumenty:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce,
 • vyplněnou „Žádost o přijetí“ případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“,
 • vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku“,
 • případná odborná či lékařská doporučení.

 

Všechny potřebné tiskopisy jsou k dispozici v elektronické podobě v přiložených souborech, na www.zstelnice.cz nebo k vyzvednutí v budově ZŠ.

 

Odklad povinné školní docházky:

 • Není-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, lze odložit začátek školní docházky o jeden školní rok.
 • Písemnou žádost, doplněnou o doporučující posudek poradenského zařízení a odborného lékaře (klinického psychologa, neurologa, kardiologa, alergologa, příp. dětského lékaře), předkládá zákonný zástupce škole v době zápisu. Jsou tedy nezbytná 2 doporučení (poradenské pracoviště + odborný lékař). Poradenským pracovištěm je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum (v případě smyslového, tělesného nebo hlubšího mentálního postižení). O odložení školní docházky rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ.
 • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Kritéria pro přijímání žáků: přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Telnice.

 

 

Informace k vlastnímu průběhu zápisu:

 

Formální část

Vyplněné tiskopisy a ostatní doklady předá zákonný zástupce v ředitelně ZŠ. Dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvede zákonný zástupce při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce stanovené náležitosti, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

 

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 

Motivační část

Hlavním cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Současně dochází k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Dbá se především na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy. Dítě dostane „pracovní list“, který v rámci her ve dvou třídách vyplní a odevzdá zpět panu řediteli, kde bude jeho snaha odměněna.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

 • zvládat základy sebeobsluhy (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku),
 • zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku,
 • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly,
 • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.,
 • respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým,
 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

 

Další doporučení pro rodiče předškoláků naleznete v přiloženém souboru "Desatero školní zralosti - doporučení pro rodiče".

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu skola@zstelnice.cz nebo na tel. čísle 544 224 360, 602 500 749.